Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Tuesday, 11 June 2013

Pemblajaran Seni Pewayangan

Fungsi lan Makna Peplajahan Seni Pewayangan Bali

            Sekadi kauningin ida dane maka sami, seni pewayangan madue kawigunan (fungsi) taler  madue suksmannyane (makna) ring sekancan kauripan puniki utamannyane ring Bali. Seni pewayangan pinaka sarana taler piranti ri kalaning mlajahang raga. Ring seni pewayangan makeh wenten piteket-piket sane prasida kanggen dasar maparilaksana ring jagate puniki. Dumogi ja napi sane kawedar iriki prasida dados sarana informasi taler wenten pikenohnyane majeng ring ida dane maka sami.
            Wenteng kawigunan utawi fungsi peplajahan seni pewayangan ring Bali minakadi :
1.      Fungsi Aguron-guron
2.      Fungsi Seni
3.      Fungsi Pelestarian
4.      Fungsi Keagamaan / ritual
5.      Fungsi Peningkatan Sumber daya Manusia
6.      Fungsi Kritik
7.      Fungsi Darma Pewayangan sebagai penuntun Taksu
8.      Fungsi Kreativitas Kawi Dalang

1.  Fungsi Aguron-guron
            Peplajahan seni pewayangan sawewengkonin jagat sane mangkin, seni pewayangan punika saking riin  kalaksanayang turun-temurun. Seni pewayangan  kanggen sarana aguron-guron utawi maguru mikolihang peplajahan indik daging jagate puniki, indik sasana manados manusa, taler madaging indik cerita mahabrahta lan ramayana. Ring sekancan seni pewayangan puniki dados sarana peplajahan mikolihang piteket-piteket ring uripe. Napi sane nenten kauningin ring pewayangan sane mapaiketan ring urip iraga manados kauningin iriki ring pewayangan. Sinambi menonton pementasan wayang, sinambi aguron-guron.2.   Fungsi Seni
            Kruna seni mawiwit saking basa sansekerta inggih punika "sani" maartos persembahan.
            Seni pertunjukan wayang kulit manados total teater utawi teater lengkap sane nuenang unsur seni minakadi drama(lakon), musik (vokal lan instrumental ), tari (tetikesan), tatarupa miwah piranti pergelaran sane becik pisan (Bandem, 1994 : 33 ).
            Seni dados kaartiang taler rasa sane ngulangunin pisan ( indah ) ring angganing anak, sane kaembasang antuk perantara piranti-piranti komunikasi manados wentuk sane katangkep olih indra kaanggen mirengang ( seni musik ), indra penyingakan ( seni lukis ), utawi kaembasang antuk perantara gerak ( seni tari lan drama ).
            Pinaka dasar seni punika marupa ungkapan ekspresi jiwa seniman ring karya seni sane kakaryanin olih seniman, santukan punika tan pakawruhan indik seni sane memadai, karya seni para pelaku seni dadosnyane tan pabobot. Dadosnyane paplajahan seni sane banget ideal, penting pisan kadruenin taler kaperluang olih seniman punika.
 


3. Fungsi Pelestarian
            Pasal 32 UUD 1945 nguningayang kebudayaan bangsa inggih punika kebudayaan sane timbul / metu manados buah usaha budin rakyat Indonesia maka sami.
            Kesenian tradisional nuenang peranan sane penting ring kebudayaan contohnyane Wayang Kulit puniki, tan pawenten usaha-usaha sosialisasi, penerangan lam pelestarian, kocap budaya wayang pacang rered, musna, ring kauripan puniki. Santukan asapunika seni pawayangan patut kalestariang, seni pewayangan punika akeh medaging nilai-nilai indik kauripan miwah wentennyane nilai kearifan.

4. Fungsi Keagamaan / ritual
            Seni pewayangan / wayang banget reket kaitannyane sareng bidang keagamaan utawi ritual khususnyane ring Bali puniki. Akeh upacara keagamaan sane ngamerihang kawentenan pementasan wayang kulit taler sane mefungsi mangdane upacara puniki labda karya.
conto : Upacara padudusan agung, ngenteg linggih, mapandes, pawiwahan, nyapuh leger, msl.


5. Fungsi Peningkatan Sumber Daya Manusia
            Ritepengan ningkatang hasil karya sane nuenang kualitas lebih, taler berdaya gunka olih punika sane merih ketingkatang inggih punika sumber dayanyane, manusa manados pelaku luih ring aktipitas taler kreatipitasnyane. Ring pewayangan antuk ningkatang taler ngembangang seni wayang, para dalang mangda prasida ngelaksanayang Tri Karsa lan Panca Gatra sane sampun dados kesepakatan masyarakat pewayangan.
            Mapaiketan ring ningkatang sumber daya manusia puniki, ritepengan ningkatang kualitas sumber daya amerih (membutuhkan) pembenahan materi peplajahan taler proses paplajahannyane. Pastika sampun iriki ngamerihang uratian ring sinamian pihak minakadi sang sane nresnain wayang ( para pecinta wayang ), instansi pemerintahan, lembaga-lembaga kebudayaan, lembaga-lembaga pendidikan, para budayawan, miwah cendikiawan.

6. Fungsi Kritik
Kritik pinaka parilaksana sane satata nimbangang nilai-nilai estetika sane mapaiketan sareng karya seni. Tatimbangan kritik sane kadruenang olih para seniman punika ri kala nyiptayang karya seni kasengguh oto kritik.
Dasarnyane ri kala ngritik mangda becik taler patut para seniman mangdane uning ring kawruhan mendalam indik seni punika kadasarin antuk penititala utawi pakem.
Fungsi kritik seni matetujon antuk masyarakat sane nresnain seni mangdane dados terbuka manahnyane, ngancan uratian ring penomena seni ring lingkungannyane, taler antuk memperkaya wawasan ppencipta utawi penggarapan karya seni taler numbuhang kreatipitas dinamis, miwah kanggen antuk alat ukur / tolak ukur ring masyarakat amunapi sida masyarakat nangkep suguhan karya seni punika.

7. Fungsi Dharma Pewayangan sebagai penuntun Taksu
            Dharma Pewayangan ( DP ) kapercayang sida ngicenin aura spiritual ( taksu ) kadulurin antuk unsur estetis. Kauningayang asapunika santukan Dharma Pewayangan ngicenin petunujuk ring dalang mangda prasida ngulengang kayun antuk akueh mantra minakadi mantra pangeger, pengasren, dan pengalup mantram puniki kapercayang sida ngaryanin pertunjukan wayang dados metaksu.
Bandem ( 1994 : 36 ) Dharma pewayangan manados silih sinunggil asiki syarat penting sane patut kadruenang olih dalang.
            Yening katinjauang ring segi pilsapah, ring prinsipnyane DP nuenang suksman indik buana agung (makrokosmos) taler buana alit (mikrokosmos). DP taler nyobyahang indik kode etik taler proses ritual sane mapaiketan sareng pementasan wayang kulit.8. Fungsi Kreativitas Kawi Dalang
            Ring pewayangan, dalang polih nuangang kreatipitasnyane sane marupa ide-ide, gagasan-gagasan sane menarik taler kreatip sane kakawi olih dalang punika sane marupa hasil karya seni, katarang antuk masyarakat utawi sang sane nresnain seni.Makna Pemblajaran Seni Pewayangan Bali

1.      Makna Pendidikan
2.      Makna Estetika
3.      Makna Konservasi
4.      Makna Inovasi
5.      Makna Spiritual

1. Makna Pendidikan
            Pewayangan medaging indik peplajahan mapaiketang sareng pendidikan marupa peplajahan sane ngicenin pencerahan estetika taler intelektual. Ring sekancan lembaga pendidikan tinggi seni, pewayangan punika nekanang ring transpormasi pengetahuan, keterampilan, taler kesenimanan. Transformasi puniki prasida numbuhang semangat taler etos kesenian miwah kesenimanan sane nuenang tetujon antuk pembudayaan.

2. Makna Estetika
            Maosang indik estetika ring kesenian Bali, maartos nenten lempas ring pikobet kebudayaan Bali punika. Ri kalaning puniki pewayangan nuenang rasa kalewihan ( estetik) utawi kenikmatan estetis ( cantik, artistik, seni ). Kesenian sane estetik kabaosang antuk kruna sane macihna : pangus, pangid, adung, anut, lengut, lebeng, ngenggen, dsb.

3. Makna Konservasi
            Manut ring Kamus Besar Basa Indonesia ( 1998 : 456 ) konservasi maartos mamiara taler pasikepan ( perlindungan ) wenda antuk nyegah mangda wenda punika nenten sayan rusak taler musna antuk pemargi ngawetang ( pengawetan) wenda punika.

4. Makna Inovasi
            Inovasi mapaiketan ring arah pengembangan pewayangan punika sane marupa kreasi, pariasi. Puniki kalaksanayang antuk nambahang pembendaharaan macem-macem (jenis-jenis) wayang kulit taler modifikasi wentuk wayang punika sane nenten lempas ring panititala utawi pakemnyane.

5. Makna Spiritual
            Wayang nuenang suksman spiritual, spiritual untengnyane nuenang nilai magis. Wayang kulit kakaryanin antuk kulit baburaon ( kulit sampi ) sane kaukir, sadurung kanggen ring pementasan sampun pastika sane riin kaplaspas utawi kasuciang wayang punika.

“Ag. Putri”


OM     SANTIH       SANTIH       SANTIH        OM
No comments:

Post a Comment

Entri Populer