Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Thursday, 29 November 2012

LENGKARA MANUTIN SIFAT

LENGKARA MANUTIN SIFAT

Manuting ring sifatne, lengkara ring Basa Bali wenten kalih soroh, luiripun :

 1. Lengkara Lumaksana
  Yening sajeroning lengkara, kaanan kruna kria malaksana, pamekas karya sane mengpeng kalaksanayang utawi kamargiang, punika kawastanin Lengkara Lumaksana ( Kalimat Aktif ). Umpaminipun :
  Sane nglaksanayang karya dados untung bebaosan :
  • I Meme meli baas di peken
  • Belin tiange luas ka Badung
  • Para sisiane sami sedek ngawentenang bazzar ring sekolahan

  Ring lengkara-lengkarane ring luur punika, sang nglaksanayang karya sekadi : I Meme, Belin tiange, Para sisiane, sane dados unteng wiadin pokok reraosan, mawasta pikukuhing lengkara. Pikukuhing lengkara wiadin jejering lengkara punika winangun antuk kruna aran. Ring lengkara lumaksana wenten makudang-kudang soroh ipun, makadi :
  • I Bapa ngabas padang di carik
   Para prajurite nglurug panegara satrunida Anake Agung
  • Ia sedeng melaha pules
   Adine labuh uli di balene

  Lengkara nomor 1 janten nglaksanayang karya. Gumanti wenten rerincikan kewanten sane ring nomor 2 kaanan karya.
 2. Lengkara Linaksana
  Yan ring sajeroning lengkara, kaanan panandang inggih punika pikukuhing lengkara kakeniin karya kawastanin Lengkara Linaksana. Lengkara Linaksana puniki kacihnayang antuk karya sane sampun puput kalaksananyang (kalimat pasif). Aneka rupaning lengkara linaksana :
  • Lengkara Linaksana kaping 1
   Sane kapratama winangun antuk kruna kriya dados jejer
   Umpami : "Uli tuni Nyoman alih-alih titiang"
  • Lengkara Linaksana kaping 2
   Sane kaping kalih puniki winangun antuk pangater ka-, kadulurin kurna kria dados jejer.
   Umpami : "Ipun kacingak olih dane jero mangku"
  • Lengkara Linaksana kaping 3
   Sane kaping tiga puniki kacihnayang antuk wangun pangater ka-, miwah pangiring -ang, wiadin pangater ma-, sane pacang ngawetuang karya linaksana (pasif).
   Umpami : "Lulune kaentungang di tegale"

No comments:

Post a Comment

Entri Populer