Pages

Sinampura yening kawentenan iwang, ngiring tureksan lan melajah sareng-sareng

Monday, 3 December 2012

Satua Bali PEDANDA BAKAPEDANDA BAKA

            KACRITAYANG wenten reke kedis putih mabaong lantang , mawasta I Kedis cangak, sane ring carita puniki kabaos padanda baka. Ipun dueg pisan ngrincikan daya, mangda sida mamangsa saluir ulame sane wenten ring telaga Kumudane. Telaga punika makanten asri pisan, magenah ring madianing wana. Ring telaga punika akeh pisan kocap wenten ulam, mawinan nyabran rahina I Kedis Cangak rauh merika ngrereh tetadahan. Ipun mapangangge sarwa putihkadi angganing sang pinandita, taler ipun nganggen anting-anting, magenitri, ngangen selempang, miwah maketu
            Sasampun makudang-kudang raina nenten wenten ulam nyak nampek, Sang Cangak ngawitin mawinaya mapi-mapi sadu, saha nenten malih mamangsa ulam. Punika mawinan akeh ulame pade bengong, ngantenang sang cangak matiosan saha purun mapitaken, napi mawinan Sang cangak nenten kayun malih mamangsa soroh ulam? Sang Cangak makenyir saha mapajar ring para ulame, mungguing napi sane kalaksanayang wantah titah Ida Sang Hyang Embang.
            Sang Cangak ngraos kadi puniki, “Ipidan bapa taen gelem keras. Sawireh Ida Hyang widhi sueca ngicenin kaslametan, ditu bapa masemaya lakar suud mamangsa sarwa minane ane ada di tlagane. Kapatut bapa ngelarang ajahan dharma, using buin nglaksanayang himsa karma. To awinan jani bapa dadi Pandita suci” miragiang raos sang cangake kadi asapunika, makasami ulame kapiangen tur percaya mawinan purun nampekin sang cangak
            Sang Cangak makenyem, gargita pisan duaning marasa winayannyane sampun mapikolih. Salanturnyane ipun ngraosang ring para ulame. Mungguing ring bulan oktober jagi rauh para mendegane, jagi rauh ngrusak tlagane saha ngejuk ulame sami. Makasami ulame jejeh sasampun miragi raos padanda baka sakadi punika. Para ulame nunas piteket saha nunas wantuanmangda ipun sami selamet. Sang Pedanda Baka maosng sanggup mapitulung, sinambi mapi-mapi kangen. Dane maosang wenten tlaga sane singid tur becik pisan, genah nyane duh saking i menega. Tlagane punika magenah ring pantaraning gunung-gunung. Punika mawinan para ulame magarang nagih mangda gelis kakisidang kagenahe punika.
            Kacerita sampun akeh pisan ulam sane kakeberang, raris ring pamargin kamangsa antuk Sang cangak. Pamuput wenten i yuyu sane maderbewirasa tan percaya ring kabecikan manah sang cangake. Ipun ngrasayang mungguing sang cangak wantah pedanda baka sane nenten sandang gega. Ipun kadi buaya sane mapi-mapi pules, nanging sesampun tetedane boh  pacang tadah ipun, mawinang sang yuyu wantah newek maderbe manah kadi punika, ipun mendep  sinambi ngrereh bukti
            Ring raina sane sampun kajantenang, rauh reka sang cangak ka tlagane punika. Mangkin sang yuyu polih galahe jagi kakeberang, ngungsi genah anyar sane kajanjiang. Baong sang cangake kakapit antuk makakalih kapit i yuyu, raris ipun kakeberang. Sarauhe ring genah sane katuju, i yuyu akeh ngantenang tulang tulang ulam ring duur watune, genang sang cangake sering mamangsa soroh ulame. I yuyu sampun molihang bukti kajelekan tingkah sang cangake
            Riantuk gedeg basang ipune, kasangetang nyepit baong sang cangake kantos aduh-aduh kasakitan. Sang cangak nyesel tur jejeh, saha ngidih olas mangda i yuyu ngaksamayang kaiwangannyane. I yuyu nenten ngicen ampun, saha nagih mangda ipun kawaliang ring telaga kumudane, sang cangak nagingin pengidih nyane i yuyu mewali kagenah jatu mula, sasampun rauh ring genah telaga kumudane jengah manah sang yuyu kalintang, raris kaakes baong sang cangak ngantos pegat mawinan ipun padem.
            Punikalaksana anake sane madaya corah sinah lakar manggihing papa neraka ring kawahe,,,
Amunika dumun, ampun kenyel ngetik niki, dumogi wenten pikenoh nyane,,,
Kaketus saking: wacana basa bali

7 comments:

 1. ajeg.....
  mungkin bisa juga berkunjung ke http://warnabudayaku.blogspot.com/
  tiang juga akan mengungkap kisah2 religius yang ada
  di bali :)

  ReplyDelete
  Replies
  1. suksma kunjungannya, semoga dengan adanya blog2 tentang bahsa bali, bali semakin ajeg :)

   Delete
 2. Niki wantah carita sane kecritayang olih Ajin tyange rikala tyg kari alit pinaka carita sadereng sirep. Matur suksma, niki ngicenin nostalgia, ngelingang malih ring pikenoh-pikenoh becik :)

  ReplyDelete
 3. Dumugi rahayu sareng sami ngiring ajegang bali druene... Astungkara

  ReplyDelete

Entri Populer